Scholar Information System  

 

อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล น.ส.อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์
สายงาน/ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ระดับ 8
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ สถาบันพระบรมราชชนก
กรม สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ส่ง e-mail ถึง อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลสาธารณสุข (NURSING) / NURSING SCIENCE
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2522

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แหล่งทุน ทุนองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organisation : SEAMEO)
ชื่อปริญญา DIPLOMA
สาขาวิชาเอก APPLIED NUTRITION
สถาบันการศึกษา UNIVERSITAS INDONESIA
ประเทศ อินโดนีเซีย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2534

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลสาธารณสุข (NURSING) / NURSING SCIENCE
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2530
วิทยานิพนธ์ การประเมินวัดกำหนดคลอดโดยวิธีวัดความสูงจากยอดมดลูก

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก อุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2540
วิทยานิพนธ์ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตูของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล

ผลงานวิจัย/วิชาการ
  • การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต( ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2537) กรณีศึกษา:วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง (โดยนางสุกัญญา ชื่นอารมณ์ ,นางอุศนีย์เทพวรชัยและ นางสาว อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์ ) พ.ศ.2540
  • การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือ พ.ศ.2541

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th