Scholar Information System  

 

อรพินทร์ ชูชม

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล น.ส.อรพินทร์ ชูชม
สายงาน/ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
การวัดทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
แรงจูงใจ

ส่ง e-mail ถึง อรพินทร์ ชูชม

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ไม่ระบุ
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา / ELEMENTARY EDUCATION
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2521

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก การวิจัยการศึกษา / Education Research
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2523
วิทยานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้กับสภาพแวดล้อมทางบ้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุน Vanderbilt University
ชื่อปริญญา DOCTOR OF PHILOSOPHY
สาขาวิชาเอก จิตวิทยา / PSYCHOLOGY
สถาบันการศึกษา VANDERBILT UNIVERSITY
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2537
วิทยานิพนธ์ Text comprehension as a function of motivational orientation and reading strategy

โครงการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน: กรณีข้าราชการครูประถมศึกษา
ผู้ให้ทุน ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิจัยร่วม อัจฉรา สุทรมณ์
สาขาวิชา พฤติกรรมศาสตร์
สถานภาพ เสร็จสมบูรณ์

การรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศ
ผู้ให้ทุน ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิจัยร่วม นพวรรณ โชติบัณฑ์ ,อัจฉรา สุขารมณ์
สาขาวิชา พฤติกรรมศาสตร์
สถานภาพ เสร็จสมบูรณ์

การวิจัยและพัฒนาจิตสำนึกทางปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
ผู้ให้ทุน ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิจัยร่วม อัจฉรา สุทรมณ์
สาขาวิชา พฤติกรรมศาสตร์
สถานภาพ กำลังดำเนินการ

ผลงานวิจัย/วิชาการ
 • การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ.2545
 • การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน พ.ศ.2542
 • การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน พ.ศ.2543
 • อรพินทร์ ชูชม. (2543). การวิเคราะห์องค์ประกอบ : เอกสารประกอบการอบรมการแปลผลการ วิเคาระห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อรพินทร์ ชูชม. (2543). การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด: เอกสารประกอบการอบรมการแปล ผลการ วิเคาระห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อรพินทร์ ชูชม. (2540). ความหมาย "ข้าม" และ "วัฒนธรรม" ใน "การวิจัยแบบข้ามวัฒนธรรม ทางการเรียนรู้" พร้อมด้วยตัวอย่างความชอบรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน : เอกสารการประชุมปฏิบัติการ การวิจัยแบบข้ามวัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อรพินทร์ ชูชม. (2529). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัย 521 : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อรพินทร์ ชูชม. (2529). การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSX กับงานวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน. รายงานการวิจัยฉบับที่ 76. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543
 • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลกระทบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ รายงานการวิจัย ฉบับที่ 71 กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
 • อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี.การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจ ภายใน. รายงานการวิจัยฉบับที่ 70 .กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
 • อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และทัศนา ทองภักดี. การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการตัดสินใจทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.รายงานการวิจัย ฉบับที่ 64 กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
 • อัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และทัศนา ทองภักดี. องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มี อิทธิผลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี รายงานการวิจัย ฉบับที่ 62 กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
 • ฉันทนา ภาคบงกช อรพินทร์ ชูชม นพวรรณ โชริบัณฑ์ สุภาพร ธนะชานันท์ และทัศนา ทองภักดี. การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย. รายงานการวิจัย ฉบับที่ 56 กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539
 • อัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และทัศนา ทองภักดี. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก. รายงานการวิจัย ฉบับที่ 49กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538
 • อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น. รายงานการวิจัย ฉบับที่ 48. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537
 • อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาเอก. รายงานการวิจัย ฉบับที่ 41. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531
 • ดวงเดือน พันธุนาวิน อรพินทร์ ชูชม สุภาพร ธนะชานันท์. การควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทย. รายงานการวิจัยฉบับที่ 40. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529
 • อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทาง การเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ .รายงานการวิจัย ฉบับที่ 39. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th