Scholar Information System  

 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล นายศุภรัตน์ รัตนมุขย์
สายงาน/ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ 8
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
กรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 1.จิตวิทยา
2.การวางแผนโครงการพัฒนา
3.การพัฒนาชนบท

ส่ง e-mail ถึง ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก จิตวิทยา / PSYCHOLOGY
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2523

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก กฎหมาย / นิติศาสตร์ / LAW
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2524

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
ชื่อปริญญา MASTER OF SCIENCE
สาขาวิชาเอก Survey Integration(Project Planning and Implementation)
เน้น Project Planning and Implementation
สถาบันการศึกษา International Institute for Aerospace Survey and Earth Science(JTC)
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2535
วิทยานิพนธ์ Member Participation of Land Settlement Cooperation:Case of Phao Land Settlement Cooperative,Chiangmai Province,Thailand.

โครงการวิจัย

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ให้ทุน สภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิชา สังคมศาสตร์
สาขาวิจัย สังคมศาสตร์
ระยะวิจัย 1 ตุลาคม 2542
ถึง 30 กันยายน 2544
สถานภาพ เสร็จสิ้นการวิจัยเเล้ว
บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ระบบและรูปแบบขององค์กรบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไป และโดยเฉพาะบทบาทด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อบต.ตลอดจนการคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของ อบต. ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัยในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในภาคเหนือได้เลือกศึกษา อบต.ในจังหวัดเชียงรายและลำปาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ อบต.ในจังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานี

ผลงานวิจัย/วิชาการ
  • 1. โครงการป่าชุมชน รูปแบบและการจัดการโดยนักพัฒนาและชาวบ้าน (2538)
  • 2. ความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน (2540)
  • 3. การประเมินโครงการหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง (2544)

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th