Scholar Information System  

 

คมกริช พิมพ์ภักดี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.คมกริช พิมพ์ภักดี
สายงาน/ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 1. สารพิษจากเชื้ดรา (Mycotoxins)
2. อาหารปลอดภัย (Food Safety)
3. สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)

ส่ง e-mail ถึง คมกริช พิมพ์ภักดี

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2),ปริญญา
สาขาวิชาเอก ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2537

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ชื่อปริญญา DOCTOR OF PHILOSOPHY
สาขาวิชาเอก พิษวิทยา / TOXICOLOGY
เน้น Mycotoxins
สถาบันการศึกษา TEXAS A&M UNIVERSITY
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2543
วิทยานิพนธ์ In Vitro and in Vivo Characterization of Potential Enterosorbents for aflatoxin B1

โครงการวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดทรัพย์ในการกำจัดอะฟลาทอกซิน บี 1
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

การศึกษาดินเหนียวชนิดต่างๆ ในการดูดซับสารพิษซีราลีโนน
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

การเปรียบเทียบระดับการตกค้างของกระเทียมและยาปฏิชีวนะในไข่ เนื้อไก่ และสุกร ผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ผู้วิจัยร่วม ชัยสิทธิ์ มาศเกษม, สรรเพชญ อังกิติตระกูล, นริศร นางาม, ไพรัตน์ ศรแผลง
ระยะวิจัย 2545
ถึง 2546
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

การประเมินความเสี่ยงในคนไทยต่อการได้รับสารพิษออคลาทอกซิน เอ จาก ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช กาแฟ
ผู้ให้ทุน สถาบันอาหาร
ระยะวิจัย 2546
ถึง 2547
สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย

การศึกษาการใช้สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและ ซีราลีโนน) ในอาหารสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพซาก
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ผู้วิจัยร่วม บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล, ภาวดี ภักดี
ระยะวิจัย 2547
ถึง 2548
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

การพัฒนารูปแบบกระบวนการฆ่าสัตว์และชำแหละซากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ผู้วิจัยร่วม สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, พิษณุ อุตตมะเวทิน, ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช, สรรเพชญ อังกิติตระกูล, เสรี แข็งแอ, ชัยยง ขามรัตน์
ระยะวิจัย 2548
ถึง 2549
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ระยะวิจัย 2549
ถึง 2550
สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพสารดูดซับสารพิษอะฟลาท็อกซินจากแหล่งดินในประเทศไทย ในอาหารปลานิล
ผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
ระยะวิจัย 2551
ถึง 2552
สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย

ผลงานวิจัย/วิชาการ
 • สรรเพชญ อังกิติตระกูล เดชา สิทธิกล สุภาพร เวทีวุฒาจารย์ คมกริช พิมพ์ภักดี และไพรัตน์ ศรเเผลง. 2546. การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อ เเละอวัยวะภายใน ของสุกรและไก่ จากฟาร์มโรงฆ่าสัตว์ และตลาดสด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 13 (1): 35-43.
 • บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คมกริช พิมพ์ภักดี และ อุไร เต็งเจริญกุล 2546. ความเป็นไปได้ในการใช้โปรตีนจากข้าวทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารกุ้งก้ามกราม วารสารวิจัย มข. 8(1): 7-12.
 • บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คมกริช พิมพ์ภักดี และ อุไร เต็งเจริญกุล 2546. การศึกษาการใช้เทคนิค พีซีอาร์ – อาร์เอพดีในเบื้องต้นในกุ้งก้ามกราม วารสารวิจัย มข. 8(2): 4-10.
 • คมกริช พิมพ์ภักดี บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ พนารัตน์ ขัติยนนท์ 2547. การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับ (commercial adsorbents) ในการดูดซับสารอะฟลาทอกซิน บี 1. ฟีด แอนด์ ไลฟสต็อค 1(2): 40-43.
 • บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คมกริช พิมพ์ภักดี และ อุไร เต็งเจริญกุล 2547.ระดับของยาสลบ quinaldine sulfate และ 2-phenoxyethanol ในการนำสลบควบคุมระดับการสลบ และขนาดยาที่ทำให้ปลานิลวัยรุ่นลูกผสมตาย 50 เปอร์เซ็นต์ วารสารวิจัย มข. 9(1): 49-58.
 • Pimpukdee, K. 2001. Adsorption of Aflatoxin B1 by Activated Charcoal. KKU. Vet. Journal. 11(2):17-24
 • Lemke,S.L., Ottinger,S.E., Mayura,K., Ake,C.L., Pimpukdee,K., Wang,N., and Phillips,T.D. 2001. Development of a multi-tiered approach to the in vitro prescreening of clay-based enterosorbents. Animal Feed Science and Technology. 93:17-29.
 • Pimpukdee, K., Tengjaroenkul, B., Angkittitakul,S., and Iamsaart, J. (2002). Investigation of Commercial Adsorbents for the Adsorption of Aflatoxin B1. KKU. Research Journal. 7 (2): 45-54.
 • Pimpukdee, K. 2003. Investigation of various clay minerals for binding aflatoxin B1 under equilibrium adsorption conditions. 29th Congress on Science and Technology of Thailand. 20-22 October 2003
 • Pimpukdee, K, L. F. Kubena, C. A. Bailey, H. J. Huebner, E. Afriyie-Gyawu, and T. D. Phillips. (2004). Aflatoxin-Induced Toxicity and Depletion of hepatic vitamin A in young broiler chicks: Protection of chicks in the presence of low levels of NOVASIL PLUS in the diet. Poultry Sci. 83: 737-744.
 • Pimpukdee, K. (2004). Adsorption of Aflatoxin B1. Asian Poultry Magazine-June 2004: 2-3.
 • Pimpukdee, K. 2004. Adsorption of Aflatoxin B1 by A variety of Adsorbents. International AQUAFEED. 7 (2) 30-31.
 • Pimpukdee, K. 2004. Effect of heat treatments on hectorite for the adsorption of aflatoxin B1. 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October 2004.
 • Pimpukdee, K. 2004. Investigation a variety of clay minerals for the adsorption of zearalenone. 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October 2004.
 • Pimpukdee, K., Tengjaroenkul, B., Chaveerach, P., and Mhosatanun, B. (2004). Characterization of Clays and Cetylpyridinium-Exchange Clays for the Adsorption of Zearalenone. The Thai Journal of Veterinary Medicine. 34 (4): 23 – 31.
 • Pimpukdee, K. 2005. Adsorption of zearalenone by activated carbons. 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005.
 • Pimpukdee, K. 2005. Utilization of the adult Hydra Attenuata bioassay (HA) to assess the efficacy of sorbents for adsorption of aflatoxin B1. 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005.
 • Pimpukdee, K. 2005. Utilization of the simulated gastrointestinal (GI) fluid model to assess the efficacy of calcium montmorillonite and hectorite for adsorption of aflatoxin B1 in vitro. 31st Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference. 2-4 November 2005.
 • Chaveerach, P., Chantarasanit, V., Noimay, P., Ranmeechai, M., and Pimpukdee, K. 2005. Preliminary study of hygienic level in pig slaughterhouse in Khon Kaen province. AHAT BSAS International Conference. Integrating Livestock-Crop Systems to Meet the Challenges of Globalisation. 14-18 November 2005.
 • Katiyanon, P., Khajarern, J., Tengjaroenkul., B. and Pimpukdee, K. 2005. Effects of feeding Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus. L.) on performance, carcass quality and health of broilers. AHAT BSAS International Conference. Integrating Livestock-Crop Systems to Meet the Challenges of Globalisation. 14-18 November 2005.
 • Pimpukdee, K., Tengjaroenkul, U. and Tengjaroenkul, B. 2006. Isothermal adsorption of aflatoxin B1 on hectorite clay. Mycotoxins, 57 (Supplement): 235-239.
 • Tengjaroenkul, B., Tengjaroenkul, U. and Pimpukdee, K. 2006. Efficacy of yeast cell wall on detoxification of aflatoxin B1 in diet of tilapian fish, Oreochromis sp. Mycotoxins, 57(Supplement): 231-234.
 • Tengjaroenkul, U., Tengjaroenkul, B. and Pimpukdee, K. 2006. Adsorption study for the detoxification of aflatoxin B1 by using the different clays minerals in Thailand. Mycotoxins, 57(Supplement):240-244.
 • วินัย ใจขาน เยาวมาลย์ ค้าเจริญ สาโรช ค้าเจริญ สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ สมพงษ์ ฉายพุทธ บุญตา ธรรมบุตร คมกริช พิมพ์ภักดี 2550. ผลของรำข้าวสกัดน้ำมันที่ผ่านขบวนการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ไฟเตสรวมกับกรดต่อการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสและคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสุกรหย่านม วารสารแก่นเกษตร 35(2) : 252-257
 • สุวิทย์ อุปสัย คมกริช พิมพ์ภักดี บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล พรรณชมพู ม่วงลาย ปรียาภรณ์ สุระชน 2551. ผลของการใช้ผงถ่านหุงต้มผสมในอาหารสุกรเพื่อเป็นสารดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิน ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวทยาของตับสุกร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 18 (2): 109-119.

รางวัลที่เคยได้รับ
ลำดับรางวัลทางวิชาการรางวัลเกียรติยศ/ทั่วไป
1ดีเยี่ยมด้านการวิจัย ปี พ.ศ. 2549 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th