Scholar Information System  

 

พิมลพรรณ (แน่งน้อย) ธนารักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ผช. ศจ.พิมลพรรณ (แน่งน้อย) ธนารักษ์
สายงาน/ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ 1
ระดับ 8
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
กรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ส่ง e-mail ถึง พิมลพรรณ (แน่งน้อย) ธนารักษ์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ / English Language
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2517

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แหล่งทุน ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
ชื่อปริญญา GRADUATE DIPLOMA
สาขาวิชาเอก TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (T.E.S.O.L.)
สถาบันการศึกษา UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,SYDNEY
ประเทศ ออสเตรเลีย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2537

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก LINGUISTICS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2535
วิทยานิพนธ์ การใช้ทักษะย่อยช่วยในการฝังภาษาอังกฤษ

ผลงานวิจัย/วิชาการ
  • 1. English of Career
  • 2. English Conversation

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th