Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายคำรพ รัตนสุต
Mr. Kumrop Ratanasut
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ำได้รับ
เฟส 2
ปีที่ได้รับ 2541
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เน้น Plant Genetic Engineering
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of East Anglia
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

ส่ง e-mail ถึง คำรพ รัตนสุต

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th